โอกาสงานในต่างประเทศ

แสวงหาประสบการณ์ในต่างแดน: ลอรีอัลเป็นกลุ่มบริษัทที่รวบรวมหลากหลายวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกัน และตระหนัก
ในคุณประโยชน์สำคัญข้อนี้ ผู้บริหารและผู้จัดการของลอรีอัลมีโอกาสเดินทางโยกย้ายประเทศเพื่อความเจริญก้าวหน้า
ในหน้าที่เสมอๆ นับเป็นโอกาสแสวงหาประสบการณ์ชีวิตและการงานที่แปลกใหม่ตลอดเวลา

ลอรีอัลมีการดำเนินธุรกิจใน 130 ประเทศทั่วโลก ความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงถือเป็นจุดเด่นและข้อได้เปรียบของเรา นอกจากนี้ ทักษะและกำลังความสามารถของพนักงานทั้งชายและหญิงทุกคนที่ทำงานให้กับสาขาของลอรีอัลทุกแห่งทั่วโลกก็นับเป็นข้อได้เปรียบเชิงแข่งขันอย่างดี ซึ่งข้อได้เปรียบนี้เองที่ทำให้ลอรีอัลสามารถคงความเป็นบริษัทที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในเวทีโลก

กลยุทธ์เพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย
เราสนับสนุนการเดินทางโยกย้ายประเทศเพื่อความก้าวหน้าทางการงานอย่างเต็มที่ ผู้บริหารที่มีความสามารถของลอรีอัลทั้งระดับอาวุโสและระดับรองลงมาสามารถได้เรียนรู้ประสบการณ์ในต่างประเทศอย่างรวดเร็วโดยการสัมผัสวัฒนธรรมอันหลากหลาย การติดต่องาน และสถานการณ์การตลาดในประเทศนั้นๆ บริษัทเราเสนอโอกาสการโยกย้ายข้ามประเทศแก่พนักงานทุกคนเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสม ในปัจจุบันร้อยละ 44 ของพนักงานลอรีอัลที่ทำงานในสาขาต่างประเทศมีอายุต่ำกว่า 35 ปี ซึ่งวิธีการนี้นับเป็นวิธีการที่ก่อประโยชน์ให้แก่ทั้งสองฝ่ายโดยสิ้นเชิง: ความรู้ต่างๆที่บรรดาผู้จัดการทั้งหลายได้รับจากการทำงานในต่างประเทศล้วนเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตของบริษัททั้งสิ้น ในขณะที่ประโยชน์ซึ่งผู้จัดการเหล่านี้ได้รับเฉพาะตัวก็คือการได้เปิดโลกทัศน์ และมีโอกาสได้พัฒนาทักษะการบริหารไปพร้อมกันด้วย

 

> ค้นหาโอกาสอันหลากหลายที่คุณสามารถตักตวงได้จากทั่วโลก