ตัวเลขสำคัญด้านการวิจัยและนวัตกรรม

พนักงานกว่า 4,009 คน จาก 60 เชื้อชาติ ทำงานอยู่ที่ศูนย์การวิจัยและพัฒนาของลอรีอัล เกินครึ่งของพนักงานเหล่านั้นเป็นนายแพทย์หรือวิศวกร
และพวกเขาเป็นผู้ผลักดันการจดสิทธิบัตรกว่า 624 ฉบับในปี 2013

ตัวเลขสำคัญ

 • ลงทุน 857 ล้านยูโร ในปี 2013 กับการวิจัยและพัฒนา หรือ 3.7 % ของยอดขาย
 • จดทะเบียน 624 สิทธิบัตรฉบับในปี 2013

พนักงาน

 • 4009 คน
 • 30 สาขาวิชา (ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ ทัศนศาสตร์ จุลชีววิทยา การวิเคราะห์เชิงสถิติ ชีวสารสนเทศศาสตร์
  ชาติพันธุ์วิทยา สังคมวิทยา ตจวิทยา)
 • 60 สัญชาติ
 • 70% เป็นผู้หญิง

องค์กร

 • ศูนย์กลางความเชี่ยวชาญ 5 แห่ง (ในสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน อินเดีย และบราซิล)
 • ศูนย์วิจัย 23 แห่ง
 • ศูนย์การประเมินผล 16 แห่ง
 • แผนกกำกับดูแลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 49 แห่ง
 • มากกว่า 30 โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ และศูนย์วิจัยของรัฐ