นวัตกรรมต้นแบบของลอรีอัล

ลอรีอัลดำเนินการค้นคว้าวิจัยอย่างไม่หยุดยั้ง เพราะเราเชื่อว่าวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อนวัตกรรมความงาม ต้นแบบด้านการค้นคว้าวิจัย
และการสร้างสรรค์นวัตกรรมของลอรีอัล ทำให้เราสามารถตอบสนองความต้องการด้านความงามอันหลากหลายของผู้บริโภคทั่วโลก

วิทยาศาสตร์ - ตัวขับเคลื่อนการสร้างสรรค์นวัตกรรมเครื่องสำอาง

นับเป็นเวลากว่าศตวรรษที่ลอรีอัลสร้างผลงานบนความเชื่อมั่นที่ว่า การค้นคว้าวิจัยอันโดดเด่นเท่านั้นที่
สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามที่ทรงประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ต้นแบบของการค้นคว้าวิจัยและ
การสร้างสรรค์นวัตกรรมของลอรีอัล ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะในธุรกิจเครื่องสำอาง ประกอบไปด้วย 3 ประการ
คือ

 • การค้นคว้าวิจัยขั้นสูง ซึ่งดำเนินอย่างต่อเนื่องภายใต้การสั่งสมความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องสภาพผิวและเส้นผมที่แตกต่างกันของคนทั่วโลก รวมถึงการค้นพบส่วนผสมหลักใหม่ๆสำหรับผลิตภัณฑ์
 • การค้นคว้าวิจัยเชิงประยุกต์ ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบการกำหนดสูตรผสม ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อผลิตภัณฑ์กลุ่มต่างๆ
 • ประการสุดท้าย คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งก่อให้เกิดส่วนผสมใหม่ๆ ที่ประยุกต์ให้สอดคล้องกับ
  อัตลักษณ์ของแบรนด์ และตรงกับความคาดหวังของผู้บริโภคทั่วโลก

ทุนทรัพย์ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

เพื่อดำรงความเป็นผู้นำและความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเครื่องสำอางสำหรับผู้บริโภคทั้งหลาย
ลอรีอัลอาศัยคุณค่าของทุนทรัพย์สามประการ ได้แก่

 • การเป็นเจ้าของสิทธิบัตรส่วนผสมสำคัญๆ มากมาย ซึ่งสถาบันวิจัยของเครือค้นพบและสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นทุกปี ไม่ว่าจะเป็น โมเลกุล องค์ประกอบ หรือส่วนผสมใหม่ๆ
 • ความเชี่ยวชาญในการกำหนดสูตร ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญที่ทำให้วัตถุดิบโมเลกุลเล็กๆ แปรสภาพเป็นสินค้าที่วางจำหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ในแต่ละปี ทีมงานของลอรีอัลสามารถพัฒนาส่วนผสม
  ทรงประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งหลายพันสูตร
 • ความเชี่ยวชาญในการประเมินผล ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญอย่างยิ่งในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่
  สู่ท้องตลาด โดยสามารถพิสูจน์ความปลอดภัยและประสิทธิภาพได้อย่างแม่นยำภายใต้วิธีการทาง
  วิทยาศาสตร์

การค้นคว้าวิจัยที่รับฟังความต้องการของผู้บริโภค

นวัตกรรมของลอรีอัลได้รับการบ่มเพาะจากการประสานหลักการระหว่างวิทยาศาสตร์และการตลาด และ
ถูกสร้างสรรค์ขึ้นบนพื้นฐานความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องและแม่นยำในเรื่องผิวพรรณและ
เส้นผมที่แตกต่างกันของผู้คนทั่วโลก ที่สำคัญคือลอรีอัลสร้างนวัตกรรมทั้งหลายโดยตั้งใจรับฟังความต้องการ
ของผู้บริโภคทั่วทุกภูมิภาค ผ่านการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมและความสนใจด้านความงามของผู้บริโภค กิจวัตร
ความงามที่หลากหลายทั่วโลกนี้เองที่เป็นแรงบันดาลใจให้ลอรีอัลสามารถค้นคิดและแสวงหานวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดเวลา

การสร้างอาชีพทั่วโลก

การที่ลอรีอัลตอกย้ำความเข้มแข็งในภูมิภาคและประเทศสำคัญๆ 6 แห่งทั่วโลก ได้แก่ ยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน บราซิล และอินเดียนั้น นอกจากจะทำให้ศูนย์การค้นคว้าวิจัยและการสร้างนวัตกรรมของลอรีอัล
เข้าถึงตลาดสำคัญๆของโลกแล้ว ยังทำให้สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของแต่ละภูมิภาคอีกด้วย ทีมงานวิจัยของลอรีอัลให้ความร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่เพื่อคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง