เครือข่ายที่เปิดกว้างทั่วโลก

เพื่อตอบสนองตลาดสำคัญๆ เหล่านี้ ลอรีอัลได้จัดตั้งสถาบันวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้น ในรูปแบบการให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
อย่างเปิดกว้างโดยการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ

เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคทั่วโลกให้มากยิ่งขึ้น ศูนย์ค้นคว้าวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมจึงก่อตั้งขึ้น 19 แห่งใน 6 ภูมิภาค ในทวีปยุโรปมีศูนย์การค้นคว้าวิจัยขั้นสูงเพื่อผสานความร่วมมือกับนานาชาติ  และศูนย์การค้นคว้าวิจัยอีก 3 แห่งสำหรับผลิตภัณฑ์ใน 3 สายงานธุรกิจ คือ ผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผม ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว และเมคอัพ ซึ่งนับเป็นกลยุทธ์และหัวหอกของผลงานนวัตกรรมต่างๆ ศูนย์การวิจัยเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเครือข่ายความร่วมมือกับศูนย์วิจัยอีก 5 แห่งในสหรัฐฯ ญี่ปุ่น จีน อินเดีย และบราซิล

ภารกิจหลักของศูนย์ฯ เหล่านี้คือการปรับแผนกลยุทธ์หลักให้เข้ากับลักษณะเฉพาะและความนิยมของตลาด
ในแต่ละท้องถิ่น รวมถึงการสร้างสรรค์คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่อาจกลายเป็นนวัตกรรมระดับโลกต่อไป ลอรีอัลยังได้จัดตั้งศูนย์การประเมินผลอีก 16 แห่งเพื่อเฝ้าสังเกตและรับฟังความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละท้องถิ่น ท้ายสุดคือหน่วยงานควบคุมกฎระเบียบทางวิทยาศาสตร์และเทคนิคอีกกว่า 50 แห่งที่มีหน้าที่ทำให้
ทุกขั้นตอนของผลิตภัณฑ์ถูกต้องตามกฎเกณฑ์และข้อกำหนดของท้องถิ่นนั้นๆ อย่างเคร่งครัด