เป็นเวลากว่าศตวรรษ ที่ลอรีอัลมุ่งมั่น ใช้พลังงานและความสามารถทั้งหมด เพื่อธุรกิจเพียงอย่างเดียว นั่นคือ "ความงาม"

พันธกิจของเรา

นานกว่าหนึ่งศตวรรษมาแล้วที่ลอรีอัลอุทิศตนเพื่อธุรกิจความงามแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ธุรกิจความงามเป็นธุรกิจที่มีคุณค่า เพราะสามารถทำให้แต่ละบุคคลแสดงเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความมั่นใจในตัวเอง และกล้าเปิดเผยตัวตนต่อผู้อื่น

ความงามคือภาษา

ลอรีอัลกำหนดพันธกิจในการนำเสนอนวัตกรรมเครื่องสำอางที่ดีที่สุด ทั้งในแง่ของคุณภาพ ประสิทธิภาพ
และความปลอดภัย แด่หญิงและชายทั่วโลก เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ ลอรีอัลสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการและความปรารถนาด้านความงามที่หลากหลายและไม่มีที่สิ้นสุดของผู้คนทั่วโลก

ความงามเป็นสากล

นับตั้งแต่สร้างสรรค์ขึ้นโดยนักวิจัย ลอรีอัลขยายขอบเขตความรู้ให้กว้างไกลเสมอ การวิจัยที่แตกต่างทำให้ลอรีอัลสามารถสำรวจแนวคิดใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แห่งอนาคต พร้อมเก็บเกี่ยวแรงบันดาลใจจากกิจวัตรความงามทั่วโลก

ความงามคือวิทยาศาสตร์

การมอบโอกาสในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ซึ่งยกระดับความสุข การระดมความคิดด้านนวัตกรรมใหม่ๆเพื่ออนุรักษ์ความงามของโลกและสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น คือความท้าทายอันเป็นแหล่งกำเนิดแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ของ
ลอรีอัล

ความงามคือพันธสัญญา

ความหลากหลายและความเชี่ยวชาญของทีมงานและของแบรนด์ที่ลงตัว เป็นแรงบันดาลใจในการกำหนดให้ “universalisation”  เป็นกลยุทธ์หลักของลอรีอัลต่อจากนี้

ลอรีอัล นำเสนอความงามเพื่อทุกคน

จุดมุ่งหมาย

จุดมุ่งหมายของลอรีอัลในปีที่จะมาถึงนี้ คือการเข้าถึงผู้บริโภคใหม่หนึ่งพันล้านคนทั่วโลก ด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามที่ตอบสนองความต้องการและความปรารถนาด้านความงามที่หลากหลายที่ไม่สิ้นสุด

ความงามเพื่อทุกคน ความงามเพื่อปัจเจกบุคคล

ที่ลอรีอัล เราเชื่อว่าความงามไม่ได้มีรูปแบบเดียว แต่มีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามยุคสมัย วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และบุคลิกลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล… การดึงดูดใจให้หญิงและชายจำนวนมากมาใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา หมายถึงการเข้าถึงประชากรที่หลากหลายอย่างยิ่งด้วยวิสัยทัศน์ของความงามที่เป็นสากล ในมุมมองของลอรีอัล การทำให้เป็นสากล (universalisation)  มิได้มุ่งถึงความเป็นรูปแบบเดียวกัน หากคือการนำแรงบันดาลใจจากความหลากหลายนั้นมา
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่

สังเกตการณ์ขนบความงามท้องถิ่น

หัวใจของแผนงานนี้ สถาบันวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมของลอรีอัลนำเสนอตัวเองในรูปแบบใหม่เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ความงามที่ประยุกต์ให้สอดคล้องกับความหลากหลายของโลกใบนี้ เราสร้างศูนย์การวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละภูมิภาคของโลกโดยคำนึงถึงความงามที่เหมาะสมกับความต้องการที่หลากหลาย ศูนย์วิจัยเหล่านี้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ประสบความสำเร็จแล้วทั่วโลก นี่นับเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญด้านแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมของลอรีอัล

เปิดโอกาสในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ความงาม

ในตลาดที่กำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงมากมาย ลอรีอัลก้าวรุดหน้าทุกปีเพื่อสร้างความงามที่ทุกคนเข้าถึงได้ ด้วยพอร์ตโฟลิโอของแบรนด์ระดับสากล 27 แบรนด์ และโครงสร้างองค์กรตามช่องทางการจัดจำหน่าย ลอรีอัลมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกคนตามอุปนิสัยและรูปแบบการดำเนินชีวิตของเขาและเธอ ลอรีอัลขยายขอบเขตและเผชิญหน้าความท้าทายของนวัตกรรมที่เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว

เร่งสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะภูมิภาค

การเข้าถึงผู้บริโภคใหม่อีกหนึ่งพันล้านคนทั่วโลก คือแผนงานยิ่งใหญ่ที่ผลักดันทีมงานของลอรีอัล ไม่ใช่เป็นแค่การผจญภัยในด้านเศรษฐกิจแค่รวมถึงบุคลากร นั่นหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เร็วขึ้นของบริษัทในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายวิจัย การผลิต การตลาด การขาย ประชาสัมพันธ์ และฝ่ายบริหาร… แผนงานนี้ยังเป็นโอกาสสำหรับนวัตกรรมและ
ความก้าวหน้าในการสร้างลอรีอัลแห่งอนาคต

ค่านิยมและหลักจริยธรรมของเรา

ความกระตือรือร้น นวัตกรรม จิตวิญญาณของผู้ประกอบการ ความใจกว้าง การแสวงหาความเป็นเลิศ คือ ค่านิยมที่
ฝังแน่นอยู่ในรหัสพันธุกรรมของลอรีอัล ค่านิยมที่ดำรงอยู่มาจวบจนปัจจุบันและแสดงให้เห็นผ่านการปฏิบัติตนในชีวิต
ประจำวันของทีมงานของเราทุกคนทั่วโลก

ความซื่อสัตย์ ความเคารพ ความกล้า และความโปร่งใส เป็นหลักจริยธรรมที่สร้างวัฒนธรรมของลอรีอัล สร้างชื่อเสียงให้องค์กร และเป็นสิ่งที่พนักงานของลอรีอัลทุกคนตระหนักถึงและเห็นคุณค่า