เพศ

20102017

ผู้หญิงในระดับผู้บริหาร

คณะ
กรรมการ
บริหาร

21%

33%

คณะ
กรรมการ
จัดการ

39%

48%

ผู้จัดการ
ผลิตภัณฑ์
ระดับโลก

43%

62%

การพัฒนาอาชีพสตรี

การเลื่อนตำแหน่ง

61%

68%

การฝึกอบรม

59%

63%

การทำงานต่างประเทศ
างประเทศ

34%

42%

แรงงานทั้งหมด

64%

69%

ผู้จัดการระดับกลาง

59%

62%

สมาชิกคณะกรรมการ

21%

46%

ความแตกต่างค่าจ้างระหว่างเพศของฝรั่งเศส

* ความแตกต่างของเงินเดือนชายและหญิงในฐานเงินเดือนระดับกลาง ในทุกสาขาอาชีพ (ไม่มีสัญญาระบุเวลาจ้างงานที่แน่นอน)

3%*

ตั้งแต่ปี 2007 ลอรีอัลได้ร่วมมือกับ INED
(Institut National d’Etudes Démographiques)
เพื่อจัดทำการวิเคราะห์ค่าจ้างเป็นประจำทุกปีในฝรั่งเศส.

การรับรอง

ลอรีอัลได้กำหนดนโยบายที่มาตรฐานสูงในด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ มาเป๊นเวลาหลายปี เพื่อวัดผลและประเมินแนวทางปฏิบัติหลายข้อ ลอรีอัลจึงได้มีการจัดตั้งกระบวนการรับรองขึ้นตั้งแต่ปี 2011 ในครึ่งประเทศที่มีการดำเนินการ (นับเป็นร้อยละ 56 ของแรงงานทั้งหมด) ด้วยความร่วมมือกับองค์กรต่อไปนี้

EDGE (Economic Dividend for Gender Equality)

GEEIS (Gender Equality European
and International Standard)

29 ประเทศ

 • ออสเตรเลีย
 • บราซิล
 • แคนาดา
 • สหรัฐอเมริกา
 • อินเดีย
 • รัสเซีย
 • ออสเตรีย
 • เบลเยียม
 • บัลกาเรีย
 • โครเอเชีย
 • สาธารณรัฐเช็ก
 • เอสโตเนีย
 • ฟินแลนด์
 • ฝรั่งเศส
 • เยอรมัน
 • ฮังการี
 • ไอร์แลนด์
 • อิตาลี
 • ลัตเวีย
 • ลิทัวเนีย
 • เนเธอร์แลนด์
 • โปแลนด์
 • โปรตุเกส
 • โรมาเนีย
 • สโลวาเกีย
 • สโลวีเนีย
 • สเปน
 • สวีเดน
 • สหราชอาณาจักร

ความทุพพลภาพ

จำนวนพนักงานล
อรีอัลทั้งหมดที่มีความทุพพลภาพ* 1,238

*การจ้างงานโดยตรง
ข้อมุลล่าสุด ณ มีนาคม 2018

จำนวนของประเทศ
ที่มีข้อผูกพันทางกฎหมาย
ในการว่าจ้างบุคคล
ที่มีความทุพพลภาพ

32

ข้อมูลจำเพาะประเทศฝรั่งเศส

2010

2017

4.33% 5.21% การจ้างงานโดยตรง
5.44% 6.64% การจ้างงานทั้งหมด

สัญชาติและเชื้อชาติ

จำนวนของสัญชาติในจำนว
นพนักงานทั้งหมด 158

21 บริษัทสาขา

ได้ร่วมผลักดันโครงการที่สนับสนุนความหลากหลายของสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม

การมีส่วนร่วมของผู้คน

การลงทุนด้านการพัฒนาอาชีพ

84.5m€*

* เพิ่มขึ้น +8.2% เทียบกับเมื่อปี 2016

มุ่งเน้น

พนักงานที่ได้รับการอบรมในเวิร์คช็อป “ความหลากหลายและการอยู่ร่วมกัน”

มากกว่า 28 000

แบบสอบถามที่จัดทำขึ้นทุกปี
เพื่อให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นและพัฒนาวิถีการทำงาน

มากกว่าร้อยละ 80%
ของพนักงานตอบแบบสอบถาม