เพศ

20102018

ผู้หญิงในระดับผู้บริหาร

คณะ
กรรมการ
บริหาร

21%

31%

ตำแหน่ง
สำคัญ

37%*

54%**

ผู้จัดการ
ผลิตภัณฑ์
ระดับโลก

43%

66%

การพัฒนาอาชีพสตรี

การเลื่อนตำแหน่ง

61%

69%

การฝึกอบรม

59%

65%

การทำงานต่างประเทศ

34%

46%


แรงงานทั้งหมด

64%

69%


ผู้จัดการ

59%

64%


สมาชิกคณะกรรมการ

21%

46%

ความแตกต่างค่าจ้างระหว่างเพศของฝรั่งเศส

2%*

10%

 

2007

7%

 

2009

4%

 

2011

3%

 

2013

3%

 

2015

2%

 

2018

ตั้งแต่ปี 2007 ลอรีอัลเรียกร้องให้ the Economix Institute ซึ่งเป็นสถาบันของกลุ่มหน่วยงานวิจัยสาธารณะที่มีชื่อเสียง (INED, CNRS และ Université Paris X) เพื่อทำการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าจ้างรายปีระหว่างชายแลหญิงในประเทศฝรั่งเศส
และพบว่าความแตกต่างของค่าจ้างระหว่างชายหญิงเท่ากับ 10% ในปี 2007

การวิเคราะห์ข้อมูลที่เปรียบเทียบได้
(ความแตกต่างของเงินเดือนทั้งหมด ที่เป็นผลกระทบจากโครงสร้างของอายุ, ความอาวุโส, สถานที่, การทำงานเป็นกะ และสถานภาพ) แสดงให้เห็นถึงว่ามีการจ่ายค่าจ้างที่เอื้อต่อผู้ชาย :
• 0.06% ในระดับผู้ปฏิบัติงาน แรงงานอุตสาหกรรมและเจ้าหน้าที่ธุรการ
• 3.6% ในระดับผู้จัดการ

การรับรอง

ลอรีอัลได้กำหนดนโยบายที่มาตรฐานสูงในด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ มาเป๊นเวลาหลายปี เพื่อวัดผลและประเมินแนวทางปฏิบัติหลายข้อ ลอรีอัลจึงได้มีการจัดตั้งกระบวนการรับรองขึ้นตั้งแต่ปี 2011 ในครึ่งประเทศที่มีการดำเนินการ (นับเป็นร้อยละ 61 ของแรงงานทั้งหมด) ด้วยความร่วมมือกับองค์กรต่อไปนี้

EDGE (Economic Dividend for Gender Equality)

GEEIS (Gender Equality European
and International Standard)

29ประเทศ

 • ออสเตรเลีย
 • บราซิล
 • แคนาดา
 • สหรัฐอเมริกา
 • อินเดีย
 • รัสเซีย
 • ออสเตรีย
 • เบลเยียม
 • บัลกาเรีย
 • โครเอเชีย
 • สาธารณรัฐเช็ก
 • เอสโตเนีย
 • ฟินแลนด์
 • ฝรั่งเศส
 • เยอรมัน
 • ฮังการี
 • ไอร์แลนด์
 • อิตาลี
 • ลัตเวีย
 • ลิทัวเนีย
 • เนเธอร์แลนด์
 • โปแลนด์
 • โปรตุเกส
 • โรมาเนีย
 • สโลวาเกีย
 • สโลวีเนีย
 • สเปน
 • สวีเดน
 • สหราชอาณาจักร

ความทุพพลภาพ

จำนวนพนักงานล
อรีอัลทั้งหมดที่มีความทุพพลภาพ* 1,177

ข้อมูลจำเพาะประเทศฝรั่งเศส

2010

2018

4.33% 5.15% การจ้างงานโดยตรง
5.44% 6.64% การจ้างงานทั้งหมด

การมีส่วนร่วมของผู้คน

จำนวนของสัญชาติในจำนว
นพนักงานทั้งหมด 158

23 บริษัทสาขา

ได้ริเริ่มโครงการด้านสังคม
และชาติพันธุ์ในปี 2018

โครงการจัดหาจ้างงานผู้ขาดโอกาสทางสังคม ร่วมกับพันธมิตร

โครงการความร่วมมือในการจัดซื้อทั่วโลก เพื่อการผนวกรวมทางสังคม

การเพิ่มอำนาจทางเศรษฐกิจของผู้หญิง

38,596

ของผู้ได้รับประโยชน์เป็นผู้หญิง

98%
เป็นเกษตรกรรายย่อย และเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบอย่างเป็นธรรม ในแอฟริกา

29

โครงการ
ใน

14

ประเทศ

มีผู้ได้รับประโยชน์ 141 คน
จากธุรกิจที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของ

ผู้หญิง 455 คน
ที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่น สามารถเข้าถึงงานที่ปกติจ้างผู้ชาย

การจ้างงานผู้ทุพพลภาพ

2,080

ผู้ทุพพลภาพทำงานให้กับพันธมิตรทางธุรกิจของเรา

เพิ่มเป็น

+39%

(ตั้งแต่ปี 2014)

468
คน อยู่ในฝรั่งเศส

83

โครงการ
ใน

24

ประเทศ

การมีส่วนร่วมของผู้คน

การลงทุนด้านการพัฒนาอาชีพ

87.3m€*

*เพิ่มขึ้น +3.4% เทียบกับเมื่อปี 2017

มุ่งเน้น

พนักงานที่ได้รับการอบรมในเวิร์คช็อป
“ความหลากหลายและการอยู่ร่วมกัน”

มากกว่า 33 000

แบบสอบถามที่จัดทำขึ้นทุกปี
เพื่อให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นและ
พัฒนาวิถีการทำงาน

มากกว่าร้อยละ 88%
ของพนักงานเข้าร่วมเวิร์คช็อป

CHOICE OF THE WEBSITE VERSION

Consult this website in another version :