ลอรีอัลให้ความสำคัญกับคนอย่างมาก

     •  สัดส่วนของผู้บริหารระดับสูงมีสตรีมากกว่า  
 

ลอรีอัลเป็นผู้นำในด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศมาเป็นเวลานาน กว่าร้อยละ 70 ของจำนวนพนักงานทั่วโลกในปี 2016 คือสตรี คิดเป็นร้อยละ 48 ของคณะผู้บริหาร ร้อยละ 33% ของคณะกรรมการบริหารระดับสูง และร้อยละ 53 ของผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญขององค์กร

ลอรีอัลได้รับการรับรองจาก EDGE (Economic Dividends for Gender Equality) และ GEEIS (Gender Equality European and International Standard) ใน 29 ประเทศ องค์กรอิสระสองแห่งนี้ได้ทำการตรวจสอบเชิงลึกอย่างเข้มงวดกับพนักงานปัจจุบัน รวมถึงนโยบายการจ้างงาน ซึ่งลอรีอัลมีความภาคภูมิใจที่ผ่านตามมาตรฐานความเท่าเทียมอันเข้มงวดของทั้งสององค์กร

Equileap องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และฐานข้อมูลสากลแห่งแรก ที่จัดอันดับบริษัทมหาชน 3,000 บริษัท ในด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ เลือกให้ลอรีอัลเป็นองค์กรที่เป็นเลิศประจำปี 2017 นอกจากนั้น การยกย่องที่ลอรีอัลภาคภูมิใจ คือ รางวัล CEO Leadership Award ด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ จากสหประชาชาติ 
 

    • ยินดีต้อนรับผู้คนจากทุกวัฒนธรรมและภูมิหลัง
 

ความหลากหลายด้านวัฒนธรรมถูกปลูกฝังอยู่ในลอรีอัลตลอดมา ในฐานะองค์กรระดับโลก ภารกิจหลักคือการส่งมอบผลิตภัณฑ์ด้านความงามให้กับผู้บริโภคทุกภูมิหลังในทุกทวีป ความหลากหลายด้านวัฒนธรรมภายในองค์กรจึงไม่เพียงแค่เป็นสิ่งที่สมควรเท่านั้น แต่หมายถึงความประสบความสำเร็จของธุรกิจ  

การออกแบบและการทำการตลาดผลิตภัณฑ์สำหรับตลาดระหว่างประเทศ จะทำได้ดีขึ้นเมื่อทีมงานมาจากหลากหลายเชื้อชาติและสังคม  ผลการวิจัยพิสูจน์ว่าทีมงานที่มีความหลากหลายมาก ย่อมทำให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยิ่งมุมมองความคิดหลากหลายมากขึ้นเท่าไหร่ หมายถึงโอกาสประสบความสำเร็จสูงขึ้นเท่านั้น และนั่นเป็นข้อเท็จจริงที่เห็นอยู่ทุกวัน   

ลอรีอัลเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งกฎบัตรด้านความหลากหลาย (Diversity Charter) แห่งแรกในประเทศฝรั่งเศส เมื่อปี 2004 นับตั้งแต่นั้นลอรีอัลได้ลงชื่อและช่วยเหลือในการสร้างกฎบัตรที่คล้ายคลึงกันใน 15 ประเทศ ในปี 2016 Thomson Reuters ยกให้ลอรีอัลเป็นที่หนึ่งใน TOP 20 ของโลกด้านความหลากหลายและการผนวกรวม จากบริษัทมากกว่า 5,000 รายชื่อ
 

    • การเปิดโอกาสให้แก่ผู้มีความทุพพลภาพ
 

ผู้มีความทุพพลภาพมีประสบการณ์และแนวคิดที่เป็นเอกลักษณ์ เฉกเช่นเดียวกับความหลากหลายด้านอื่นๆ ความสามารถและมุมมองที่แตกต่างย่อมส่งเสริมพันธกิจของเรา ลอรีอัลให้คุณค่าพนักงานจากคุณสมบัติส่วนบุคคล ทักษะ และ การอุทิศตนของพวกเขา 

ปี 2016 ลอรีอัลว่าจ้างพนักงานที่มีความทุพพลภาพถึง 1,010 คน และนั่นยังไม่เพียงพอ ลอรีอัลมุ่งมั่นที่จะทำให้ตัวเลขของพนักงานที่มีความสามารถที่แตกต่างเพิ่มมากขึ้นต่อไป ร้อยละ 71 ของความทุพพลภาพนั้นไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ทางกายภาพเท่านั้น ลอรีอัลจึงดำเนินการให้จัดโครงการเพื่อความรับรู้ และเสริมสร้างความมั่นใจว่าสถานที่ทำงานของเรา มีความเหมาะสมกับผู้มีความทุพพลภาพ และสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของพวกเขาได้ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความทุ่มเทนี้ จะเป็นแรงผลักดันให้พวกเขาอยากที่จะทำงานกับลอรีอัล