เป็นที่ยอมรับและได้รับการตอบแทน: สำหรับลอรีอัลแล้ว พนักงานทุกคนควรได้รับการยกย่องและได้รับการตอบแทนความพยายาม การมีส่วนร่วม และการทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับบริษัทอย่างเสมอต้นเสมอปลาย แนวทางนี้เป็นนโยบายการตอบแทนพนักงานของบริษัทในทุกสาขาทั่วโลก

เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจและค่านิยมของบริษัท ลอรีอัลให้ความสำคัญกับความทุ่มเทและมีส่วนร่วมของพนักงาน
แต่ละท่านที่มีต่อความก้าวหน้าของบริษัท โดยเสนออัตราค่าตอบแทนที่ดี แผนการแบ่งปันผลกำไรของบริษัท รวมถึงสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงานทุกท่าน ภายใต้กติกา ข้อกฎหมาย วัฒนธรรม และระเบียบข้อบังคับที่แตกต่างกันไป
ในแต่ละประเทศ

ค่าตอบแทนที่แข่งขันได้กับตลาด
ในแต่ละปี ลอรีอัลมีการพิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทนของพนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับอัตราในตลาดแรงงานอยู่เสมอ โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญ ซึ่งแนวทางการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัทนั้น ไม่เพียงแต่พิจารณาจากอัตราค่าจ้างค่าตอบแทนที่แข่งขันได้ในตลาดแรงงาน
ในแต่ละประเทศเท่านั้น ลอรีอัลยังคำนึงถึงความเท่าเทียมกันภายในบริษัทอีกด้วย ซึ่งความเท่าเทียมกันนี้ จะประเมินจาก
ขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงาน ประสบการณ์และทักษะที่ใช้ในการทำงานต่างๆ ที่แตกต่างกัน

การจ่ายค่าตอบแทนที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงาน
วัฒนธรรมในการทำงานของลอรีอัลคือมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงาน ดังนั้น นโยบายเกี่ยวกับค่าตอบแทนของเราจึงสนับสนุนวัฒนธรรมนี้ ไม่ว่าจะเป็นเงินโบนัสที่คำนวณจากผลการปฏิบัติงานรายบุคคลและผลการปฏิบัติงานรายกลุ่มธุรกิจ อันเป็นแนวทางที่ลอรีอัลใช้ในทุกประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ เรายังมีแผนการแบ่งผลกำไรของบริษัทที่รู้จักกันในชื่อของ Worldwide Profit Sharing (WPS) ที่เป็นการนำผลกำไรบางส่วนของแต่ละประเทศอันเกิดจากการร่วมมือร่วมใจของพนักงานเพื่อผลักดันความสำเร็จของบริษัท มาจ่ายให้แก่พนักงานเพื่อตอบแทนการมีส่วนร่วมต่อผลสำเร็จนั้น และยิ่งไปกว่านั้น ลอรีอัลยังเพิ่มการดูแลความมั่นคงในการทำงานให้กับพนักงาน ด้วยการจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแผนการประกันสุขภาพ แผนการประกันชีวิตและอุบัติเหตุ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่เป็นผลประโยชน์เพิ่มเติมจากกฎระเบียบ และข้อกำหนดขั้นพื้นฐานของแต่ละประเทศ