โครงการ Beauty For A Better Life

ลอรีอัล เกิดจากความฝันของนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่ง ที่เชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะช่วยทำให้คนมีความสุขและมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น ในด้าน ‘ความงาม’
ลอรีอัล คือ ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเส้นผมและการดูแลใบหน้า ผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกของลอรีอัล คือ ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมที่ปลอดภัยต่อเส้นผมและหนังศีรษะ และคนกลุ่มแรก
ที่ลอรีอัลทำงานด้วยอย่างใกล้ชิด คือ กลุ่มช่างผมซึ่งลอรีอัลมีความศรัทธาในอาชีพนี้เป็นอย่างมาก เพราะเป็นอาชีพที่สามารถสร้างตนเองและสร้างความสุขให้แก่คนอื่น
ในเวลาเดียวกัน

โครงการ “บิวตี้ ฟอร์ อะ เบทเทอร์ ไลฟ์” (Beauty For A Better Life) หรือเดิมคือโครงการ “บิวตี้ฟูล ทูมอร์โรวส์” (Beautiful Tomorrows) เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 เพื่อตอกย้ำเจตนารมณ์ของลอรีอัลตามพันธสัญญาว่าด้วยความยั่งยืน Sharing Beauty with All หรือ “แบ่งปันความงามให้กับทุกสรรพสิ่ง” ของลอรีอัล กรุ๊ป ที่ต้องการสร้างสรรค์สังคมที่สวยงามอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคม ในวาระที่ลอรีอัลดำเนินธุรกิจครบ 100 ปีในปี พ.ศ. 2552 ลอรีอัลได้จับมือกับพันธมิตรจากทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรอิสระ เพื่อร่วมสนับสนุน ประชาสัมพันธ์ ริเริ่ม และดำเนินโครงการที่มุ่งให้ความช่วยเหลือโดยมอบทักษะอาชีพเสริมสวยให้สตรีที่ประสบปัญหาชีวิตที่อยู่ในบ้านพักฉุกเฉิน ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้วยการมอบทุนฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยในสถาบันเสริมสวย ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ เพื่อช่วยให้สตรีเหล่านี้ได้ตระหนักถึงคุณค่าของตน สามารถนำทักษะอาชีพ ที่ได้เรียนรู้ไปประกอบอาชีพและสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง

ในปี 2554 ประเทศไทยประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ ได้จัดโครงการโดยร่วมมือกับศูนย์ฝึกวิชาชีพภาคกลาง และกรมพัฒนาสวัสดิการสังคม ฝึกอบรมหลักสูตรฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยและแต่งหน้า เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ได้มีอาชีพ

ในปี 2556 ลอรีอัล ประเทศไทย ร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ภายใต้คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมการสนับสนุนจากมูลนิธิลอรีอัล ดำเนินโครงการ “บิวตี้ฟูล ทูมอร์โรวส์” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จัดโครงการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยให้กับผู้ด้อยโอกาส และขยายโครงการให้ครอบคลุมไปยังหน่วยงานสาขาอื่นๆ ทั่วประเทศ

และในปี 2560 นี้ ลอรีอัล ประเทศไทย ได้ร่วมมือกับพันธมิตร คือ สถาบันนักออกแบบทรงผมเรืองฤทธิ์ เปิดโครงการหลักสูตรฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับสตรีผู้ขาดโอกาสขึ้นมาอีกครั้ง เพื่อมุ่งหวังที่จะสร้างเสริมทักษะทางอาชีพเสริมสวย โดยยังคงรูปแบบความช่วยเหลือเดิมแต่พัฒนารูปแบบการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบทรงผมโดยตรง โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

 

วัตถุประสงค์โครงการ

1.       เสริมสร้างทักษะด้านอาชีพให้กับกลุ่มผู้ขาดโอกาสทางสังคม ให้มีอาชีพและยืนหยัดด้วยตนเอง

2.       ร่วมเป็นกำลังใจ และสร้างโอกาสให้แก่ผู้ขาดโอกาสที่มีความมุ่งมั่นอยากจะเป็นผู้ช่วยช่างผม ให้สามารถพัฒนาตนเอง และมีอนาคตที่ดีขึ้น

3.       เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของบริษัทลอรีอัล ประเทศไทย ในความมุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างโอกาส สร้างอาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่มั่นคง

 

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

กลุ่มเป้าหมายของโครงการหลักสูตรฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต บิวตี้ ฟอร์ อะ เบทเทอร์ ไลฟ์” ในปี 2560 จะเน้นไปที่กลุ่มผู้ขาดโอกาส อายุระหว่าง 18-45 ปี เป็นผู้ที่ไม่มีงานประจำทำ และอยู่ในสภาวะที่ไม่มั่นคงทางการเงิน หรือเป็นผู้ลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยจากภาครัฐ ที่สำคัญต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจในการมุ่งมั่นที่จะฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยนำไปประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ต่อไป  

 

หลักสูตรฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการบิวตี้ ฟอร์ อะ เบทเทอร์ ไลฟ์ ในปีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาในระยะยาวด้วยการมุ่งเน้นที่การอบรมครูผู้สอน โดยร่วมมือกับสถาบันนักออกแบบทรงผมเรืองฤทธิ์ ที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักกันในวงกว้าง โดยเฉพาะเรื่องการตัดผม ภายใต้การสนับสนุนจากแผนกผลิตภัณฑ์ช่างผมมืออาชีพ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อทำการฝึกอบรมครูผู้สอนของสถาบันนักออกแบบทรงผมเรืองฤทธิ์ สยามสแควร์ ซอย 11 เป็นเวลา 15 สัปดาห์ ต่อรุ่น โดยผู้เข้าอบรมต้องเข้าฝึกอบรม 6 วัน ต่อสัปดาห์ ระหว่างวันจันทร์ – เสาร์ ระหว่างเวลา 10.00-17.00 น. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้พัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และสามารถนำความรู้และทักษะในการเป็นผู้ช่วยช่างผมที่ได้มาตรฐาน ไปประกอบอาชีพ และต่อยอดความสามารถในการเป็นช่างผมต่อไป โดยผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตร ที่ได้รับการรับรองจากบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด และสถาบันนักออกแบบทรงผมเรืองฤทธิ์ โดยครั้งนี้ตั้งเป้าเปิดอบรมทั้งหมด 4 รุ่น รวม 48 รายด้วยกัน

 

พันธมิตรโครงการ บิวตี้ ฟอร์ อะ เบทเทอร์ ไลฟ์

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ บิวตี้ ฟอร์ อะ เบทเทอร์ ไลฟ์ในการเสริมสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้ขาดโอกาสทางสังคม ลอรีอัล ประเทศไทย ได้รับเกียรติจากพันธมิตรของโครงการ ดังนี้

1.       สถาบันนักออกแบบทรงผมเรืองฤทธิ์

2.       มูลนิธิลอรีอัล (L’Oréal Foundation)

3.       บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด และแผนกผลิตภัณฑ์ช่างผมมืออาชีพ