โครงการทุนวิจัยลอรีอัล “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์”

ด้วยตระหนักว่า การศึกษาวิจัย อันนำมาซึ่งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นกุญแจดอกสำคัญไปสู่คุณภาพชีวิตที่สมดุล สมบูรณ์ และงดงามยิ่งขึ้น ลอรีอัลจึงให้ความสำคัญกับงานวิจัยและพัฒนาด้วยงบประมาณกว่า 857 ล้านยูโรต่อปี และมีนักวิทยาศาสตร์ทำงานในศูนย์วิจัยลอรีอัลกว่า 4,000 คน ใน 49 แผนกวิจัยวิทยาศาสตร์ในทุกทวีปทั่วโลก ในปี 2556 ที่ผ่านมา

ด้วยกว่า 55% ของนักวิจัยที่มีบทบาทโดดเด่นของบริษัทเป็นสตรีทั้งสิ้น เมื่อปี ค.ศ.1999  ลอรีอัล จึงเซ็นสัญญากับองค์กรยูเนสโก เพื่อริเริ่มโครงการทุนวิจัย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” หรือ “For Women In Science” เพื่อสนับสนุนและให้เกียรติสตรีแห่งสายงานวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าเธอจะอยู่ในส่วนใดของโลก

และในปี พ.ศ. 2545 ลอรีอัล ประเทศไทย จึงได้ริเริ่มโครงการทุนวิจัยลอรีอัล “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ในระดับประเทศ โดยการสนับสนุนของสำนักเลขาธิการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ โดยในแต่ละปี ลอรีอัล ประเทศไทย ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 8 ท่าน ด้านสายงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ร่วมเป็นคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ของโครงการฯ  เพื่อคัดเลือกและพิจารณามอบทุนวิจัยแก่นักวิทยาศาสตร์สตรีที่มีอายุระหว่าง 25 -40 ปี ที่มีผลงานวิจัยที่สร้างประโยชน์กับสังคม มีกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมไปถึงจริยธรรมในการทำงานของนักวิจัย และต้องเป็นที่ยอมรับในวงการนักวิจัย ใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวัสดุศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์เคมี จำนวนไม่เกินปีละ 5 ทุน ทุนละ 250,000 บาท โดยตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ มีนักวิจัยสตรีไทยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการนี้รวมแล้วทั้งสิ้น 61 ท่าน

เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาของวงการวิทยาศาสตร์ ในปีพ.ศ. 2561 ลอรีอัล ประเทศไทย ได้ปรับสาขาทุนวิจัยให้เหลือ 2 สาขา คือ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ซึ่งครอบคลุมงานวิจัยที่กว้างมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่รากฐานของวิทยาศาสตร์ไปจนถึงศาสตร์สมัยใหม่ อีกทั้งยังสอดคล้องกับสาขาทุนวิจัยฯ ในระดับนานาชาติ

 

โครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ปีที่ 16 เปิดรับสมัครในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2561 และจะประกาศผลภายในเดือนกันยายน 2561 ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดและส่งใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.fwisthailand.com พร้อมเอกสารงานวิจัยเป็นไฟล์ PDF ที่อีเมล [email protected]