ลอรีอัล ประเทศไทย มอบทุนวิจัยนักวิจัยสตรี “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ประจำปี 2559

บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยความร่วมมือกับ สำนักเลขาธิการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) จัดงานพิธีมอบทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” (For Women in Science) ประจำปี 2559 ณ ห้องรอยัล มณียา บอลรูม โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ ให้แก่นักวิจัยสตรีไทย 3 ท่าน จาก 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวัสดุศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์เคมี ซึ่งปีนี้เป็นการดำเนินโครงการในประเทศไทยเป็นปีที่ 14 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพันธสัญญาของลอรีอัลในการเป็นกำลังสำคัญเพื่อสนับสนุนบทบาทของสตรีนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและในประเทศให้มีความก้าวหน้าและมีส่วนร่วมกับสังคมวิทยาศาสตร์ โดยในปีนี้ทางลอรีอัลได้รับเกียรติจากดร. มาลี สุวรรณอัตถ์ อดีตผู้อำนวยการสตรีท่านแรก ผู้ก่อตั้งศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบทุนวิจัย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ดร. กอปร กฤตยากีรณ ประธานคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ และนายจิลล์ การาชง เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เข้าร่วมงานในฐานะแขกกิตติมศักดิ์

สำหรับโครงการทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” เป็นโครงการที่มอบทุนวิจัยทุนละ 250,000 บาท ให้กับนักวิจัยสตรีที่มีอายุระหว่าง 25-40 ปี ใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวัสดุศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์เคมี โดยการคัดเลือกผู้ได้รับทุนในแต่ละปีจะผ่านขั้นตอนการพิจารณาอย่างละเอียดจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวงการวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย ซึ่งพิจารณาหลักเกณฑ์จากคุณค่าของงานวิจัยที่จะเกิดขึ้นกับสังคม กระบวนการวิจัยที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของโครงการ  จริยธรรมในการทำงานของนักวิจัย และการเป็นที่ยอมรับในวงการนักวิจัยชาวไทย

สำหรับปีนี้ นักวิจัยที่ได้รับทุนทั้ง 3 สาขา รวมทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่  ได้แก่  สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คือ ดร.ภญ. สุดจิต ล้วนพิชญ์พงศ์ จากศูนย์ความเป็นเลิศทางงานวิจัยสเต็มเซลล์ของศิริราช สังกัดงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กับผลงานวิจัยหัวข้อ “บทบาทของอนุพันธ์ออกซิเจนที่ว่องไวต่อลักษณะความเป็นเซลล์มะเร็งต้นกำเนิด และการดื้อต่อยาเคมีบำบัดในมะเร็งต่อมน้ำเหลือง” ในส่วนของสาขาวัสดุศาสตร์ คือ ดร. นาฏนัดดา  รอดทองคำ จากสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับผลงานวิจัยหัวข้อ “นวัตกรรมวัสดุนาโนคอมพอสิตสำหรับการวินิจฉัยโรคและตรวจวัดสารพิษในสิ่งแวดล้อม” และสาขาวิทยาศาสตร์เคมี คือ ดร. สุภาวดี นาเมืองรักษ์ จากห้องปฏิบัติการคำนวณระดับนาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับผลงานวิจัยหัวข้อ “การประยุกต์ใช้แบบจำลองโมเลกุลสามมิติ และการคำนวณด้วยเทคนิคทางเคมีคอมพิวเตอร์ขั้นสูงเพื่อการออกแบบและพัฒนาวัสดุโครงสร้างระดับนาโนสำหรับการใช้งานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

ดร. มาลี สุวรรณอัตถ์ อดีตผู้อำนวยการสตรีท่านแรก ผู้ก่อตั้งศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และประธานในพิธีมอบทุนวิจัย โครงการ ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ปีที่ 14 เผยว่า “งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นการค้นหาองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำไปสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยทุนวิจัย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” นี้ เปิดโอกาสให้นักวิจัยสตรีได้นำองค์ความรู้ที่ได้ค้นคว้าวิจัยมาต่อยอด และนำไปสู่การพัฒนาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในวงกว้างเพื่อแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้คนในสังคม โครงการดังกล่าวยังเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพของสตรีไทยในการก้าวเข้ามามีบทบาทในฐานะนักวิจัยสตรีในวงการวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น เพราะเราเชื่อว่าสตรีเป็นผู้ที่มีความสามารถและจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ให้ก้าวไกลต่อไปได้ในอนาคต”

ด้าน นางนาตาลี เกอร์ชไตน์ เคอโรวดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า  “ลอรีอัลในฐานะบริษัทความงามอันดับ 1 ของโลก เราให้ความสำคัญกับการค้นคว้าวิจัยและการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์โดยถือเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญในการประกอบธุรกิจของเรา และเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อคงความเป็นผู้นำในธุรกิจความของโลก ในปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ลอรีอัลได้ลงทุนไปกว่า 794 ล้านยูโร ให้กับงานวิจัยและโครงการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ ทั่วโลก เรามีนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยกว่า 3,800 คน ในกว่า 60 ประเทศ ทั้งนี้ความตั้งใจในการพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์ของเราสอดคล้องกับจุดยืนของ มร.ยูชีน ชูแลร์ ผู้ก่อตั้งลอรีอัล เราไม่เพียงแต่สนับสนุนผลงานวิทยาศาสตร์ในการสร้างคุณภาพชีวิตที่สมดุล สมบูรณ์ และสวยงามยิ่งขึ้น แต่ลอรีอัลได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกำลังใจและสนับสนุนนักวิจัยสตรีทั่วโลก เราภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยบอกเล่าผลงานอันทรงคุณค่าของสตรีนักวิทยาศาสตร์ชาวไทย รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของสังคมวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น”

ทั้งนี้โครงการทุนวิจัยลอรีอัล “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของเราในการสร้างแรงผลักดันวงการวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยและสังคมทั่วประเทศ โดยในประเทศไทยได้เริ่มโครงการนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยลอรีอัล ร่วมมือกับองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้มอบทุนให้กับนักวิจัยสตรีไปแล้วทั้งหมด 58 ท่าน ในช่วงเวลา 14 ปีผ่านมา และสำหรับโครงการนี้ในระดับโลก ลอรีอัล กรุ๊ป ได้มีการสนับสนุนนักวิจัยสตรีมาแล้วมากกว่า 2,530 ท่าน จาก 112 ประเทศทั่วโลก โดยมีนักวิจัยสตรีของลอรีอัลที่ได้รับรางวัลโนเบลถึงสองท่านด้วยกัน