โครงการทุนวิจัยลอรีอัล “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์”

ด้วยตระหนักว่า การศึกษาวิจัย อันนำมาซึ่งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นกุญแจดอกสำคัญไปสู่คุณภาพชีวิตที่สมดุล สมบูรณ์ และงดงามยิ่งขึ้น ลอรีอัลจึงให้ความสำคัญกับงานวิจัยและพัฒนาด้วยงบประมาณกว่า 857 ล้านยูโรต่อปี และมีนักวิทยาศาสตร์ทำงานในศูนย์วิจัยลอรีอัลกว่า 4,000 คน ใน 49 แผนกวิจัยวิทยาศาสตร์ในทุกทวีปทั่วโลก ในปี 2556 ที่ผ่านมา

ด้วยกว่า 55% ของนักวิจัยที่มีบทบาทโดดเด่นของบริษัทเป็นสตรีทั้งสิ้น  เมื่อปี ค.ศ.1999  ลอรีอัล จึงเซ็นสัญญากับองค์กรยูเนสโก เพื่อริเริ่มโครงการทุนวิจัย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” หรือ “For Women In Science” เพื่อสนับสนุนและให้เกียรติสตรีแห่งสายงานวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าเธอจะอยู่ในส่วนใดของโล

และในปี พ.ศ. 2545 ลอรีอัล ประเทศไทย จึงได้ริเริ่มโครงการทุนวิจัยลอรีอัล “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ในระดับประเทศ โดยการสนับสนุนของสำนักเลขาธิการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ โดยในแต่ละปี ลอรีอัล ประเทศไทย ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 8 ท่าน ด้านสายงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ร่วมเป็นคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ของโครงการฯ  เพื่อคัดเลือกและพิจารณามอบทุนวิจัยแก่นักวิทยาศาสตร์สตรีที่มีอายุระหว่าง 25 -40 ปี ที่มีผลงานวิจัยโดดเด่นใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวัสดุศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์เคมี จำนวนไม่เกินปีละ 5 ทุน ทุนละ 250,000 บาท

ปัจจุบันโครงการทุนวิจัยลอรีอัล "เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์" มีสตรีนักวิจัยที่ได้รับทุนนี้แล้วกว่า 1,600 คน จาก 100 กว่าประเทศ และสำหรับประเทศไทยมีนักวิจัยสตรีคนไทยที่ได้รับทุนแล้ว 44 ท่าน