โครงการ "บิวตี้ฟูล ทูมอร์โรวส์"

ลอรีอัล เกิดจากความฝันของนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่ง ที่เชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะช่วยทำให้คนมีความสุขและมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น ในด้าน ‘ความงาม’
ลอรีอัล คือ ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเส้นผมและการดูแลใบหน้า ผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกของลอรีอัล คือ ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมที่ปลอดภัยต่อเส้นผมและหนังศีรษะ และคนกลุ่มแรก
ที่ลอรีอัลทำงานด้วยอย่างใกล้ชิด คือ กลุ่มช่างผมซึ่งลอรีอัลมีความศรัทธาในอาชีพนี้เป็นอย่างมาก เพราะเป็นอาชีพที่สามารถสร้างตนเองและสร้างความสุขให้แก่คนอื่น
ในเวลาเดียวกัน

เพื่อตอกย้ำเจตนารมณ์ของลอรีอัลในการร่วมสร้างสังคมที่สวยงามและเสมอภาค โครงการ “บิวตี้ฟูล
ทูมอร์โรวส์” (Beautiful Tomorrows)  จึงถือกำเนิดเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ.2552 ในวาระที่ลอรีอัลดำเนินธุรกิจ
ครบ 100 ปี โดย ลอรีอัลได้จับมือกับพันธมิตรจากทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรอิสระ เพื่อร่วมสนับสนุน
ประชาสัมพันธ์ ริเริ่ม และดำเนินโครงการที่มุ่งให้ความช่วยเหลือโดยมอบทักษะอาชีพเสริมสวยให้สตรีที่ประสบปัญหาชีวิตที่อยู่ในบ้านพักฉุกเฉิน ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้วยการมอบทุนฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยในสถาบันเสริมสวย ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ เพื่อช่วยให้สตรีเหล่านี้ได้ตระหนักถึงคุณค่าของตน สามารถนำทักษะอาชีพ ที่ได้เรียนรู้ไปประกอบอาชีพและสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง

ปัจจุบัน โครงการ "บิวตี้ฟูล ทูมอร์โรวส์" ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิ ลอรีอัล ประเทศฝรั่งเศส และคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดโอกาสให้ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ที่ไม่มีงานประจำ อายุระหว่าง 15 - 40 ปี อยู่นอกระบบการศึกษา หรืออยู่ในสภาวะที่ไม่มั่นคงทางการเงิน หรือทางครอบครัว และต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจในการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยและมีความมุ่งมั่นที่จะยืนหยัดในการดูแลตนเองและครอบครัวให้มีอนาคตที่ดีขึ้น ได้ฝึกอบรมหลักสูตรฝึกทักษะอาชีพเสริมสวย (ช่างผม) รุ่นที่ 2 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา สาขาวัดแก้วแจ่มฟ้า เป็นเวลา 2.5 เดือน ซึ่งผู้จบหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตร ที่ได้รับการรับรองจากบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด และคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำไปสร้างอาชีพต่อไปใด้ในอนาคต